الاستوگرافی

الاستوگرافی تیروئید

الاستوگرافی ، الاستوگرافی تیروئید ، کاربرد الاستوگرافی در تشخیص سرطان   یکی از دستگاههای تصویربرداری و سونوگرافی که می تواند به تشخیص دقیقتر و بهتر توده های سرطانی و توده…
ادامه مطلب
فهرست